Archive for November, 2008

Degg, Okt 08

Monday, November 17th, 2008

Degg, Okt 08

Badi, Okt 08

Monday, November 17th, 2008

Badi, Okt 08

Sägissenlehrer in Reykjavík, Okt 08

Monday, November 17th, 2008

Sägissenlehrer in Reykjavík, Okt 08

Besuch Schwester, Reykjadalir bei Hveragerði

Monday, November 17th, 2008

Besuch Schwester, Reykjadalir bei Hveragerði

Hvanngil, September 08

Monday, November 17th, 2008

Hvanngil, September 08

Erdbeben vom Mai 08 Hveragerði, August 08

Monday, November 17th, 2008

Erdbeben vom Mai 08 Hveragerði, August 08

Upptyppingar, nördliches Hochland, August 08

Monday, November 17th, 2008

Upptyppingar, nördliches Hochland, August 08

Erdbeben vom Mai 08, August 08

Monday, November 17th, 2008

Erdbeben vom Mai 08, August 08

Erdbeben vom Mai 08 Spalt, August 08

Monday, November 17th, 2008

Erdbeben vom Mai 08 Spalt, August 08

Erdbeben vom Mai 08 fault, August 08

Monday, November 17th, 2008

Erdbeben vom Mai 08 fault, August 08